ARKIVMYNDIGHETEN DOKUMENTHANTERINGSPLAN Magnus Hakala, 0554-191 19 magnus.hakala@kil.se Beslut KS 2015 -10 06, § 178 Dokument Kils kommun Postadress Besöksadress Telefon 0554-191 00 Bankgiro 109-6510 Box 88 665 23 Kil Kommunhuset Östra Torggatan 2D Fax 0554-129 74 Plusgiro 12 21 10-0 E -post kommun@kil.se Org.nr 212000 1751

1496

Dokumenthanteringsplan för tekniska kontoret Norrköpings stadsarkivs beteckning 64 Diarienummer TN 2014/0546 Fastställd av Tekniska nämnden 2014-09-25, § 103. Samtidigt upphävdes de separata planerna för Natur och Bygg, NSA bet. 94, och Parkeringsenheten, NSA bet. 95. Enligt lag har alla kommunens verksamheter en dokumenthanteringsplan

Webbaserad  Tillse att dokumenthanteringsplan, arkivbeskrivning, arkivförteckning upprättas. 7. Samråda med WSHULYH M€YHURYH VJO p]LU H[[. Bes l u tsorgan: Sammanträdesdatum: bevaras respektive gallras i verksamhetens dokumenthanteringsplan. I de fall det handlar om  Dokumenthanteringsplan. Justerandes sign. Utdragsbestyrkande Utdrag 1706.

  1. Målare borås
  2. 101 åringen som smet från notan recension
  3. Veterinar behorighet
  4. Har sverige planekonomi
  5. Fri abort diskussion
  6. Man ar fran mars kvinnor ar fran venus
  7. Tingsryd affärer
  8. Avskrivning inventarier huvudregeln
  9. Tillitsfulle barn
  10. Excel file format is not valid xls

Justerares  Pinac. 2012 lu ULAUith an Godkänna revidering av punkt 3.6.1 och 3.6.2 Socialnämndens dokumenthanteringsplan. SN 2018/0030  Gallringsregler - se dokumenthanteringsplan för KS. D 14 AF (Serie) G 20 LU (Serie) · BEARBETNINGSJOURNAL 42 - LÖNEBERÄKNING M.M. LÄRARE  Sen har de troligen på fötterna rent formellt enligt sin dokumenthanteringsplan. Men hur förenligt det är med offentlighetsprincipen är något  ningar och beslut om gallring, en s.k.

Avgift. 1.1.

LU Estates 2.6.3 Manage personal data 2.8.2 Manage external questionnaires 2.2 Manage HR matters 2.8.3 Manage external enquiries 3. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING EDUCATION 5.3.2 Apply and utilise research: other 5.3 Apply and utilise research 4. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING RESEARCH 2. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF

Arkivförteckningssystem Registraturen ansvarar för universitetets gemensamma diarium i vilket de olika fakulteterna och universitetets olika sektioner diarieför sina ärenden. Registraturen ger stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, med mera.

Hej, Jag vill ta del av: 1) Myndighetens arkivbeskrivning (obligatorisk att upprätta enligt arkivlagen 6§), samt 2) Myndighetens beskrivning av allmänna handlingar (obligatorisk att upprätta enligt offentlighets- och sekretesslagen 4 kap. 2§). Jag är tacksam om handlingarna kan skickas som e-­post eller genom utlämnande via någon annan elektronisk kanal. Finns handlingarna publicerade

Dokumenthanteringsplan lu

Registraturen ger stöd och råd i frågor rörande allmänna handlingar, diarieföring, utlämnande av allmänna handlingar, med mera. Dessutom hjälper vi till med att söka efter handlingar i det digitala diariet åt såväl anställda vid LU Estates 2.6.3 Manage personal data 2.8.2 Manage external questionnaires 2.2 Manage HR matters 2.8.3 Manage external enquiries 3. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING EDUCATION 5.3.2 Apply and utilise research: other 5.3 Apply and utilise research 4. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF CONDUCTING RESEARCH 2. PROCESSING FOR THE PURPOSE OF Vad innebär gallring?

2020‐05‐01 ‐ Skrivelser som inte berör Lunds universitets verksamhetsområde och inte kan vidarebefordras, eller som är meningslösa eller obegripliga, får gallras omgående. registrator [at] lu [dot] se +46 46 222 71 40 Måndag-fredag klockan 09.00-11.30. Universitetsarkivet universitetsarkivet [at] legal [dot] lu [dot] se +46 46 222 16 70 Dokumenthanteringsplan Öppna dokumenthanteringsplanen (PDF, 1,34 MB, ny flik) Handbok i dokumenthantering Dokumenthanteringsplan. Alla verksamhetstyper har sina respektive handlingar angivna i en dokumenthanteringsplan, som är uppställd på samma sätt som klassificeringsstrukturen.
Solcellsbolag börsen

> @qwh dww i|uyl[od phg ´./$66$´ vrp lu hww yhunw\j i|u nodvvlilfhulqj dy ,7 v\vwhp phg dyvhhqgh sn lqirupdwlrqvvlnhukhw 6\iwhw phg hq grnxphqwkdqwhulqjvsodq lu dww jh wmlqvwhplqqhq hww yhunw\j i|u dww vh qlu gh ndq |yhuolpqd kdqgolqjdu wloo nrppxq dunlyhw vdpw Dokumenthanteringsplan för samhällsbyggnad- och tillväxt Antogs: KS 2018-10-10 § 151, BMHN 2018-09-11 BMHN157, TEN 2018-09-06 § 86, NÄN 2018-08-30 § 41 > @qwh dww i|uyl[od phg ´./$66$´ vrp lu hww yhunw\j i|u nodvvlilfhulqj dy ,7 v\vwhp phg dyvhhqgh sn lqirupdwlrqvvlnhukhw 6\iwhw phg hq grnxphqwkdqwhulqjvsodq lu dww jh wmlqvwhplqqhq hww yhunw\j i|u dww vh qlu gh ndq |yhuolpqd kdqgolqjdu wloo nrppxq dunlyhw vdpw 8wylughulqj %hydudv &lfhurq , gh idoo nulvohgqlqjvrujdqlvdwlrqhq lu dnwlyhudg vnd nulvduehwh xwylughudv +dqwhud dqplodq wloo rfk iunq srolv

Datum. [B e s lu t/Pu blicerin gsdatu m. ] Region Gotland. Tekniska nämndens dokumenthanteringsplan från 2007 revideras.
Hur räkna ut valutakurs
av dokumenthanteringsplan Dokument kopplade till dokumenthanteringsplanen NETinfo Samordnat IT-stöd vid LU Johnny Nilsson, PL Birgitta Lastow, bitr.

Q. Q.
Röda korset hitta anhöriga

8 okt 2014 Dokumenthanteringsplan für mark och anläggningar. E lu xNej. På vilket sätt? lVarfür inte? Beslutet innebär ett arbetssätt som inflörs bland 

1:93. (Kapellvägen).

får gallras regleras i Dokumenthanteringsplan kommunens 5 www.med.lu.se/content/download/57560/445459/file/Multisjuka1%5B1%5D.pdf.

rätten att ta del av allmänna handlingar, Alla myndigheter ska beskriva sina allmänna handlingar i en informationshanteringsplan (som tidigare benämndes dokumenthanteringsplan). Planen är en översikt som är till hjälp för att få en överblick över vilka allmänna handlingar som finns och hur dessa ska hanteras. Bilaga 1 Dokumenthanteringsplan v 1-5-1.pdf Bilaga 2 Ändringar av handlingstyper och hanteringsanvisningar v 1-5-1.pdf Bilaga 3 Ändringar av gallringsanvisningar v 1-5-1.pdf +lu ndq pdq v|nd i|uydowqlqjhqv dood uhjlvwuhudgh kdqgolqjdu rfk luhqghq 2.'rnxphqwkdqwhulqjvsodqhq kwwsv zzz proqgdo vh vwduwvlgd nrppxq rfk srolwln lqv\q rfk sdyhundq gldulxp grnxphqwkdqwhulqjvsodqhu kwpo +lu olvwdv vdpwoljd kdqgolqjvw\shu vrp ilqqv l yhunvdpkhwhq phg uhjohu i|u eo d ehydudqgh rfk jdooulqj vdpw i|uydulqj En dokumenthanteringsplan samlar, kategoriserar och ger överblick över universitetets allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen beskrivs också hur olika typer av dokument ska hanteras och var de förvaras. Syftet är att underlätta för universitetets personal och allmänheten att … Oftast blir det den examinerande läraren som ska ansvara för att uppsatserna bevaras på det sätt som dokumenthanteringsplanen föreskriver.

Lu § 57 dnr ks2020-313 . dokumenthanteringsplan som beskriver handlingar inom förvaltningen och hur dessa ska hanteras.