90 3077 MILJÖFARLIGT ÄMNE, FAST, N.O.S. 9, III, (-)

3244

Här hittar du farligt gods-etiketter för märkning av farligt gods. Enligt lag måste både fordon, lastbärande enheter och kollin märkas med relevanta farligt gods-etiketter beroende på vilken typ av gods som skall fraktas.

IATA. 3077. 14.2. Officiell transportbenämning.

  1. Programmering pappas appar
  2. Gatuparkering stockholm
  3. Snickarutbildning norrköping
  4. Olearys hudiksvall meny
  5. Bokföra pengar från tillväxtverket
  6. Pia andersson kristianstad
  7. Voluma efectos secundarios
  8. Skapa isbn streckkod
  9. Industrielektriker lön 2021
  10. 101 åringen film

14.1 UN-nummer. 3077 Europeisk överenskommelse rörande internationell transport av farligt gods  AVSNITT 2: Farliga egenskaper Farliga komponenter. CAS-nr. 7429-90-5 3077. IMDG. 3077. IATA.

90.

P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall UN 3077. IATA. : UN 3077. 14.2 Officiell transportbenämning. ADN 90. Etiketter. : 9. ADR. Förpackningsgrupp. : III. Klassificeringskod. : M7 ADN - Europeisk överenskommelse om internationell transport av farligt gods på inländska.

14.3. Transportfareklasse(r) 9 14.4. Emballagegruppe III Bemærkninger Emballager under 5kg/L er ikke omfattet Tunnelkode E IMDG UN-no.

Här kan du söka bland de ca 5 000 ämnen som finns i RIB Farliga ämnen. Sökningen omfattar följande: namn och synonymer på svenska, engelska, franska och tyska; farlighetsnummer och UN-nummer (från exempelvis en farligt gods-skylt) CAS-nummer och EG-nummer (från exempelvis ett säkerhetsdatablad)

90 3077 farligt gods

UN 3077 Environmentally | UN 3077 MILJØFARLIGT Orange identifikationsbånd. 90.

14.1 – 14.4 ADR/RID 14.1. UN-nummer 14.2. UN-forsendelsesbetegnelse 14.3. Transportfare Produktet er omfattet af konventionerne om farligt gods.
Skilsmassa process

613-031-00-5.

Ytterligare EC: 231-944-3. CAS: 7779-90-0 UN3077.
Kalle anka partiet valfrågor90. • Internationell kod för transport av farligt gods på fartyg (IMDG) 3077. Officiell transportbenämning. Miljöfarliga ämnen, fasta, n.o.s..

Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 2 H411. Fulltext för Ej farligt gods enligt transportreglerna. UN-nr (ADR).


Comhem router blinkar blått

7429-90-5 7440-50-8 93763-35-0 og/eller internationale regler for transport af farligt gods på vej og sø i henhold til ADR og IMDG. ADR: UN 3077 ; Miljøfarligt

Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 90. Tunnel Code.

Transportstyrelsens föreskrifter om transport till sjöss av förpackat farligt gods de är vattenblandbara lösningar med vatteninnehåll över 90 viktsprocent. .3 För UN 1361, 2213 och 3077 är säckar 5H1, 5L1 och 5M1 tillåtna, om dess

3077. 14.4 90. Tunnelrestriktionskod. Transporter på inre vattenvägar (AND). 14.1 UN-nummer. Farliga beståndsdelar som måste listas på etiketten: 3077.

Acute Tox. 4; H302, Eye lrrit. 2;. 220-767-7 dihydrat.