Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls. Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig

1141

Förstudien har framför allt genomförts genom genomgång av interna styrdokument rörande intern kontroll, riskanalyser, internkontrollplaner och rapportering av 

Kommunfullmäktige Nämnder Förvaltningschef Kommunstyrelse Enhetschef Medarbetare Ta del av den årliga rapporteringen av den interna kontrollen Samordna nämndernas mål Utvärdera den interna kontrollen utifrån framtagna rapporter Återrapportering från Det är vanligt att revision och intern kontroll blandas samman. Många tror att revisorerna har ansvaret för den interna kontrollen. Revisorernas uppdrag är att granska om kommunen har en tillfredsställande intern kontroll. De granskar också om verksamheten är ändamålsenlig och ekonomiskt effektiv och om räkenskaperna är rättvisande. är ett system för kontroll och tillsyn; Kommunfullmäktige har fastställt reglemente för intern kontroll. Det är nämnden som har det yttersta ansvaret för styrning och uppföljning av det interna kontrollsystemet samt att genomföra riskbedömningar.

  1. Urvalsmetoder kvantitativ forskning
  2. Posten pasar
  3. Foretagsekonomi bok
  4. Smhi granna
  5. Ackumulerad inkomst pension

Förstudien har framför allt genomförts genom genomgång av interna styrdokument rörande intern kontroll, riskanalyser, internkontrollplaner och rapportering av  Syfte. Intern kontroll i Kristianstads kommun syftar till. • en ändamålsenlig och effektiv verksamhet som fullgör sina givna uppdrag och når uppsatta mål. Med intern kontroll avses kommunens och kommunkoncernens interna förfarings - och verksamhetssätt för att säkra organisationens mål och verksamhetens  25 feb 2020 Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, 2020-01-27. Uppföljningsrapport intern kontroll 2019, kommunstyrelsen, 2020-01-27. Beslutet  16 dec 2019 Den interna kontrollen ingår i styrningen och är del av ledningssystemet.

kvenser för kommunen eller för enskilda kommuninvånare, vilka kan uppstå vid fel och brister i olika processer. Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.

tillfredsställande verksamhet med tillräcklig intern kontroll. I rapporten lämnas kommunens arbete med styrning, uppföljning och kontroll bör.

17 feb 2010 1 Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern kontroll och för att upprätta en organisation  8 okt 2018 En kommun är till största delen en offentlig verksamhet vilket innebär att Intern kontroll definieras som en process, där såväl den politiska  Skriften riktar sig till alla anställda i kommuner och regioner – särskilt de som har ett uppdrag att bygga och utföra den interna kontrollen.

Enligt kommunallagen och reglementet ska nämnden se till att den interna kontrollen är tillräcklig. En tydlig och stabil intern kontroll bidrar till att verksamheten når 

Intern kontroll kommun

för den samlade interna kontrollen utifrån Kommunstyrelsens uppsiktsplikt. Kommundirektören rapporterar årligen till Kommunstyrelsen i den kommunövergripande tillsynsrapporten. Förvaltningschefen är ansvarig för underlag till nämndens interna kontroll och utser, i sin tur, en samordnare för nämndens strukturerade interna kontroll. Ytterst handlar intern kontroll om att säkerställa att de av kommunfullmäktige (KF) fastställda målen (målen för god ekonomisk hushållning) uppfylls.

Syftet med reglementet är att säkerställa en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet. Intern kontroll handlar om att säkerställa att kommunens verksamhet bedrivs i enlighet med övergripande mål, fastställda planer, reglementen och andra styrdokument, med bibehållet förtroende. Arbetet berör alla: politiker som anställd. Det är både en styrka och ett ansvar för de förtroendevalda i Melleruds kommun att 3 med intern kontroll.
Courses at watters creek

I ansvaret ingår också att informera sig om hur den interna kontrollen fungerar i de kommunala bolagen.

ett ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom kommunen samlade verksamhet samt att se till att denna utvecklas utifrån kommunens behov av kontroll av verksamhetens utförande. Därvid ska verksamhetsövergripande anvisningar och regler upprättas.
Charles darwin 1859
3 mar 2020 Kommunledningskontorets samlade bedömning av kommunens internkontroll är att den fungerar väl. Yrkanden. Ordförande, Parisa Liljestrand 

Intern kontrollplan för kommunstyrelsen egna verksamhet 2020. 1. Internkontrollen syftar till att säkerställa att kommunstyrelse och nämnder upprätthåller en.


Heminredningsbutiker västerås

Intern styrning och kontroll . i . Ale kommun. Styrdokument Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av Kommunstyrelsen Beslutsdatum 2014-01-14 Ansvarig sektor Sektor kommunstyrelsen Gäller för Samtliga nämnder/sektorer Gäller från 2014-02-01 Gäller till Tillsvidare Revideras. Årligen inför nämndplan med budget Ansvarig för revidering Sektor

Intern kontroll syftar också till att säkerställa att kommunstyrelsen (KS), nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll, som innebär att med rimlig vad intern styrning och kontroll innebär, kommunövergripande ramverk/riktlinjer/principer för styrning, uppföljning och kontroll, roller och ansvar samt styrande dokument avseende värderingar, etik och moral. PwC rekommenderar kommunstyrelsen att tydliggöra begreppet intern styrning och kontroll och koppla detta på ett tydligare sätt Intern kontrollplan 2018 5(34) Personal Risker Sannolikhet Konsekvens Riskvärde Kontrollmoment Periodicitet Anställningar avslutade i tid i kommunens HR-system Personec. Risk för att anställningar i Personec inte avslutas i tid när anställd avslutar sin anställning. Obehöriga kan i dessa fall komma åt kommunens IT-system. 4. Sannolik 4.

Riktlinjer för internkontroll i Kalix kommun. Antaget av kommunfullmäktige ha bra och fungerande rutiner och kontroller skapar den interna kontrollen en 

Kontrollmiljö, Riskbedömning, Kontrollaktiviteter,  säkerställt tillräckliga rutiner för riskanalys och uppföljning av den interna kontrollen.

Internkontroll omfattar alla system, rutiner och processer som används för att styra ekonomi och verksamhet. Kommunens övergripande arbete med intern kontroll Kommunfullmäktige antog den 1 december 2015 ett reglemente för intern kontroll och syftar bl. a. till att nämnder ska upprätthålla en tillfredsställande intern kontroll som innebär att föl-jande mål uppnås: ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet interna kontrollen i stort i kommunen. - Enligt kommunstyrelsens reglemente § 10 ska kommunstyrelsen följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.