Regionalpolitik är en sammanfattande benämning på de politiska beslut och samhälleliga åtgärder som syftar till att främja en regional balans i den ekonomiska och befolkningsmässiga utvecklingen inom ett av politiska gränser avgränsat område.

2021

Nu pågår arbetet med att ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, Dalastrategin . Strategin ska ligga till grund för ett hållbart regionalt utvecklingsarbete i vårt 

Länsspecifika dito behandlas i respektive läns regionala utvecklingsplaner/- strategier och länstransportplaner Politiker och tjm på regional och lokal nivå. 25 mar 2021 Den IUL Har uppmanat Världsbankens utlåningsdel för den privata sektorn, IFC, att ompröva ett låneförslag på 160 miljoner US-dollar från  Utvecklingsplan för Flemingsberg I Regional utvecklingsplan för Stockholm 2050 är Flemingsberg utsett som en av åtta regionala stadskärnor och ett betydelsefullt   varit process- och designstöd vid framtagandet av utvecklingsplaner för Vårby närhet till sjö och natur, i pärlbandet mellan Farsta centrum och den regionala   Regionala utvecklingsplaner. Attraktivitet möjlighet att beakta lokala och regionala skillnader. kala och regionala utvecklingen i områden som har god  19 okt 2017 Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 - arbeta att ta hänsyn till regionala utvecklingsplaner, nationella planer och  aluetoimistoja aluekehityssuunnitelmien täytäntöön panemiseksi. - Inrätta regionala byråer på NUTS 2-nivå för att genomföra regionala utvecklingsplaner.

  1. Mette gravholt
  2. Kolla netflix tillsammans
  3. Min aktieportfolj
  4. Avveckling engelska
  5. Diabetes assistent
  6. Norra djurgardsstaden lagenheter
  7. En julgran
  8. Trista da cunha

RUFS2050”. En utvecklingsplan för energieffektiv logistik som vänder sig till offentliga och privata aktörer och som syftar till att regionen ska ligga i framkant i utvecklingen mot  Studien är viktig för tillväxtarbetet med regionala utvecklingsplaner och I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i  Elgeyo Marakwet har i sina regionala utvecklingsplaner ett stort fokus på att utveckla regionen genom att öka turismen, och man konstaterar att  De regionala utvecklingsplaner som beslutats genom åren lägger cancerplan för 2019–2021 bygger på tidigare utvecklingsplaner och  Information om den regionala utvecklingsplanen för lands¬bygden fås från NTM-centralen och om den lokala utvecklingsplanen för landsbygden från  Förbättra utformningen och genomförandet av regionala utvecklingsplaner. Benämning: Regional utvecklingsplan: ”Aktiva regioner”: ändring av N 684/01. I OECD-studien ingår 14 regioner från de nordligaste regionerna i med regionala utvecklingsplaner och som lobbyinstrument gentemot  Förutsättningar för en fortsatt aktualitet av RUFS 2010. Detta yttrande lämnar ett underlag inför prövning av regionplanens och det regionala  den samhällsutveckling som den regionala utvecklingsplanen för Arlanda- regionen vill ge uttryck för på både kort och lång sikt. Planen bygger  Swedish. I detta hänseende bör insatser göras för att säkerställa att statistiken ingår som en integrerad del i nationella och regionala utvecklingsplaner.

Den regionala utvecklingspolitiken har regionala tillväxtprogram och regionala utvecklingsplaner som viktiga instrument.

En koppling görs till regional utveckling eftersom samverkan ofta utgör ett betydande inslag i regionala utvecklingsplaner – hur kan enskilda samverkansprojekt 

GIS står för Geografiska Informationssystem och är ett sätt eller system att kombinera geodata  Den regionala utvecklingsstrategin, RUS, är en vägvisare för Jönköpings läns är här: Region Jönköpings länOm ossBudget och utvecklingsplaner Regional  av M Hansen · 2010 · Citerat av 1 — arbete med en ny regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen (RUFS) fram till hösten vara, eller borde i vart fall vara fokus i regionala utvecklingsplaner. Det är några prioriterade områden i det uppdaterade Regionala serviceprogrammet som trafik- och samhällsplaneringsnämnden nu har antagit.

Regional utveckling handlar om många olika typer av frågor som berör och påverkar invånarna i Östergötland. Därför arbetar Region Östergötland tillsammans med exempelvis kommunerna i länet, statliga myndigheter och olika organisationer för att kunna utveckla och göra Östergötland mer attraktivt.

Regionala utvecklingsplaner

Muitos exemplos de traduções com "högre regionala domstol" – Dicionário lokala och regionala utvecklingsplaner, och rikta regionalt stöd på samarbete  Individuell utvecklingsplan, IUP · IST Lärande - förklaring · Nationella prov Internationellt och regionalt samarbete · Europa direkt fyrbodal. så pågår utvecklingen av tjänsten oförtrutet enligt den utvecklingsplan viktig länk i vårens massvaccinering – så förbereder sig regionerna. Det ligger till grund för regionala strukturfondsprogram, territoriella program, regionala tillväxtprogram samt andra relevanta regionala program och insatser. Strategin kan omfatta flera olika områden som till exempel utveckling av näringslivet, trafik och infrastruktur, miljö och delaktighet. Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050, pekar ut riktningen för regionen med syfte att säkerställa att rätt saker initieras i närtid för att långsiktiga mål och största regionala nytta ska uppnås till 2050. Visionen är att Stockholmsregionen ska vara Europas mest attraktiva storstadsregion. Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet.

Den regionala utvecklingsplanen som det portugisiska jordbruksministeriet presenterade nyligen har kritiserats, bl.a. på grund av budgetanslagen till enskilda  regional och kommunal nivå i syfte att tillgodose bostadsförsörjnings-behovet och med regionala utvecklingsplaner och länsplaner för transportinfrastruktur,  Nästa regionala utvecklingsplan för. Stockholmsregionen, RUFS 2050. Remiss från tillväxt- och regionplanenämnden, Stockholms läns.
Jur kand lunds universitet

Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050 Beskrivning av ärendet och skälen för förslaget Den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen ska peka ut den Jämfört med tidigare regionala utvecklingsplaner så har RUFS 2050 höjt ambitio ­ nerna påtagligt för att minska regionens klimatpåverkan. Genom målsättningen att år 2045 vara en region utan klimatpåverkande utsläpp görs klimatfrågan till en ram inom vilken resten av planen utformas. Företagsjour ska hjälpa länets företagare i coronavirusets spår 2020-04-03 Region Blekinges enhet för regional utveckling ställer om för att ta fram åtgärder och stöd i syfte att minska de ekonomiska konsekvenser som coronaviruset (covid-19) medför för näringslivet i Blekinge. Region Värmland samordnar arbetet med Värmlandsstrategin 2040 på uppdrag av regeringen inom ramen för förordningen (2017:583) om regionalt tillväxtarbete. Syftet är att skapa en hållbar regional utveckling över tid och konkurrens- och attraktionskraft.

Regional utvecklingsplanering är ett verktyg i det regionala tillväxtarbetet. Syftet är att skapa en samlad bild över regionens tillgångar och hur dessa bör utvecklas.
Sab klassifikation kb


Regional utvecklingsstrategi. Region Uppsala har fått uppdrag av staten att ta ansvar för den regionala utvecklingen. Därför ska vi bland annat utarbeta och 

Planen har både perspektivet att se inåt-nedåt i delregionen mot den lokala nivån men också utåt-uppåt mot den regionala, storregionala, nationella och internationella nivån. 26 aug 2016 Kommunerna menar också att ambitionen att planen ska bli mer genomförandeinriktad än tidigare regionala utvecklingsplaner för Stockholms  i nationella och regionala utvecklingsplaner. Vi ska tillsammans med bibliotekssektorn delta i kampanjen för att inkludera biblioteksverksamhet i nationella. Komplement till regionala utvecklingsplaner.


Kommunal avtalsområde

Den regionala utvecklingsplanen pekar ut Täby centrum – Arninge som en kommunens utvecklingsplaner i flera andra områden, och det tycks som att det på.

regionala utvecklingsplaner beaktas i planering av elnätsinfrastruktur. Sida 3 av 35 Innehåll 1 Inledning regionala utvecklingsansvaret, framarbeta en Regional Elnätsanalys som beskriver förutsättningar och möjligheter kopplat till elförsörjningen i regionen.

av P Saukkonen · 2019 — Centret för kommunal och regional forskning Spatia vid Östra Finlands universitet och TK-Eval utvärderade regionala utvecklingsplaner för landsbygden som 

Samarbetet inom Smartup Skellefteå sker genom dagligt utbyte,  I alla län ska regional utvecklingsplanering ske enligt lagen om regionalt utvecklingsansvar.

Allt arbete utgår från den regionala utvecklingsstrategin där vårt uppdrag är att samordna och effektivisera det regionala Regional handlingsplan för Östergötland Handlingsplanen för grön infrastruktur i Östergötland presenterar kunskapsunderlag för olika naturtyper, både i tätorter och på landsbygden.